ความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคสำหรับร้านกาแฟที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม: บทบาทของภาพลักษณ์ตราสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมและการห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค