ความคงสภาพของยาปฏิชีวนะภายใต้การใช้ตามสภาวะแวดล้อมจริงในฟาร์มโคนม