ผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 ที่มีต่อผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นสามัญในประเทศไทย