ผลกระทบของบุคลิกภาพแบรนด์และองค์ประกอบของแบรนด์ที่มีต่อความตั้งใจซื้อนมสดพาสเจอร์ไรซ์พร้อมดื่ม X

Publish Year National Conference 1
2021 inนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของบุคลิกภาพแบรนด์และองค์ประกอบของแบรนด์ที่มีต่อความตั้งใจซื้อนมสดพาสเจอร์ไรส์พร้อมดื่มตราสินค้า X", การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 8), 25 กันยายน 2021, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย