การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Publish Year National Journal 1
2022 inดร.ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล, อาจารย์, "Errors and Causes in English Spelling Writing of Thai University Students", วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 62-79