การพัฒนาแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือสำหรับประเมินคะแนนร่างกายของโคเนื้อและโคนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

  • บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2564 (2564-2565)

  • inนายพีรยุทธ นิลชื่น

  • inนายพีรยุทธ นิลชื่น

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี