อิทธิพลของผู้รับรองตราสินค้าที่มีต่อผลลัพธ์การสนับสนุน: บทบาทตัวแปรส่งผ่านของการปรากฎทางไกลและการไหล