การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาและการศึกษาเชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของการผลิตโอเลฟินส์เบาจากก๊าซสังเคราะห์ที่ได้รับจากกระบวนการแก๊สซิฟิเคชันชีวมวล (ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ปี 2564)