การศึกษากลไกตลาดและปัจจัยเอื้อต่อการเพิ่มการหมุนเวียนของพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทย