การปรับเปลี่ยนพื้นที่การทำนาเชิงเดี่ยวเป็นวนเกษตรแบบซับซ้อนเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำและระบบอาหารที่ยั่งยืน: กรณีศึกษาตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Publish Year International Journal 1
2021 exTung Thanh Vuong, exSubin Srivichai, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effect of sugar and CaCl2 concentration on fluorescence quenching characteristics of whey proteins by delphinidin derivatives from butterfly pea flower", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 569-578