การค้นหาและแยกแยะกลไกการควบคุมการทำงานของยีนก่อโรคในเชื้อราโรคไหม้ และการพัฒนาชุดตรวจสอบยีนก่อโรคด้วยเทคนิค ssDNA aptamer และ CRISPR-Cas13a (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2564)