ผลกระทบของภาพลักษณ์แบรนด์ที่มีต่อความตั้งใจซื้อและความภักดีต่อแบรนด์น้ำดื่มบรรจุขวด

Publish Year National Conference 1
2021 inนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของภาพลักษณ์แบรนด์ที่มีต่อความตั้งใจซื้อและความภักดีต่อแบรนด์น้ำดื่มบรรจุขวด", 3rd National and International Virtual Conference on Multidisciplinary Research, 20 สิงหาคม 2021, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย