การยืนหยัด ตั้งรับ และปรับตัวของชุมชนตลาดริมน้าท่าจีน