การประเมินผลกระทบและความคุ้มค่าของการลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อลดการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังของประเทศไทย