การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการให้น้ำในกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย ด้วยการตัดสินใจบนข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดการน้ำที่ยั่งยืน

Publish Year International Journal 2
2023 exธนาโชค ตติเจริญ, exShogo Matsumoto, inนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกาญจน์เจริญ ศรีอ่อน, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, "Response and acclimatization of a CAM orchid, Dendrobium Sonia ‘Earsakul’ to drought, heat, and combined drought and heat stress", Scientia Horticulturae, ปีที่ 309, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 111661-1-11
2023 exThanachok Taticharoen, exShogo Matsumoto, inนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกาญจน์เจริญ ศรีอ่อน, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, "Increased relative humidity in the dry season during stomata opening promotes growth, leaf area, and biomass of CAM orchid: Dendrobium Sonia ‘Earsakul’", Journal of Applied Horticulture, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, กันยายน - ธันวาคม 2023, หน้า 155-160
Publish Year International Conference 1
2021 inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, exThantheera Coipan, exThanachok Taticharoen, inนางสาวจำเนียร ชมภู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Storage Temperatures on Antioxidant Components and Activity of Extracts from Different Parts of Cattleya Orchids and Relative Species", ISSAAS International Congress and General Meeting 2021, 5 พฤศจิกายน 2021, นครปฐม ประเทศไทย