การผลิตสารโภชนเภสัชที่มีสมบัติปรับสมดุลภูมิคุ้มกันจากเปลือกถั่วเขียว