เทคโนโลยีสีเขียวสำหรับการแปรรูปขยะเทศบาลให้เป็นพลังงานที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย (โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท ปี 2563)