การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของไก่ฟ้าหางลายขวาง (Syrmaticus humiae) ในประเทศไทย เพื่อวางแผนอนุรักษ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

Publish Year International Journal 6
2022 exNakorn Pradit, exWeerachai Saijuntha, exWarayutt Pilap, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTakeshi Agatsuma, exKamonwan Jongsomchai, exWatee Kongbuntad, exChairat Tantrawatpan, "Genetic variation of Tarbinskiellus portentosus (Lichtenstein 1796)(Orthoptera: Gryllidae) in mainland Southeast Asia examinedby mitochondrial DNA sequences", International Journal of Tropical Insect Science, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 955-964
2022 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exAINGORN CHAIYES, "Mapping Risk of Nipah Virus Transmission from Batsto Humans in Thailand", EcoHealth, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2022, หน้า 175
2021 exJitmat Thintip, exWorapong Singchat, exSyed Farhan Ahmad, exNattakan Ariyaraphong, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exWiyada Chamchumroon, exKlinsak Pitiwong, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Reduced genetic variability in a captive-bred population of the endangered Hume’s pheasant (Syrmaticus humiae, Hume 1881) revealed by microsatellite genotyping and Dloop sequencing", PLOS ONE, ปีที่ 16, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2021, หน้า e0256573
2021 exThanapol Choochuen, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพรเทพ เหมือนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Development of a Taper Equation for Teak (Tectona grandis L.f.) Growing in Western Thailand", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 176-185
2021 inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYu Wei, exJohn Lundquist, "Studying the probability of spruce beetle caused mortality in Colorado's spruce forests using Bayesian hierarchical models", Natural Resource Modeling, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า e12290-1-20
2021 exNaruemon Bunchom, exChairat Tantrawatpan, exTakeshi Agatsuma, exNarufumi Suganuma, exWarayutt Pilap, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPaiboon Sithithaworn, exTrevor N. Petney, exRoss H Andrews, exWeerachai Saijuntha, "Genetic structure and evidence for coexistence of three taxa of Bithynia (Gastropoda: Bithyniidae), the intermediate host of Opisthorchis viverrini sensu lato (Digenea: Opisthorchiidae) in Thailand examined by mitochondrial DNA sequences analyses", Acta Tropica, ปีที่ 221, ฉบับที่ -, กันยายน 2021, หน้า 105980-1-7
Publish Year International Conference 1
2021 exJitmat Thintip, exสุธีร์ ดวงใจ, exKornsorn Srikulnath, exPAANWARIS PAANSRI, exAINGORN CHAIYES, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Assessing habitat suitability for recovery of the endangered Hume’s pheasant (Syrmaticushumiae, Hume 1881) in Thailand", The 1st Asian Ornithological Conference, 11 พฤศจิกายน 2021, Beijing/Shanghai/Guangdong สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 5
2022 exจุมาพร โสหนองบัว, exธัญพรรธน์ ทอง, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inนางสาวรติวรรณ สิทธิบุตร์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "วงศ์วานวิวัฒนาการเชิงโมเลกุลเผยการจัดจำแนกนกนักล่าโดยอาศัยสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ", การสัมมนาวิชาการ สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 41, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2022, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exวงศ์สถิตย์ วงค์เลิศ, exอิงอร ไชยเยศ, exไมตรี อินโปธา, exชวิน ไชยสงคราม, exนริศ แก้วสลับนิล, exวิยะดา แจ่มจำรูญ, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความเหมาะสมของแหล่งที่อยู่ของประชากรไก่ป่าในประเทศไทย", การสัมมนาวิชาการ สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 41, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2022, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exJitmat Thintip, exWiyada Chamchumroon, exKlinsak Pitiwong, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไก่ฟ้าหางลายขวาง (Syrmaticus humiae) ในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุง", การสัมมนาวิชาการ สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 41, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2022, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปานวริศร์ ปานศรี, exอิงอร ไชยเยศ, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "การสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่ของขนาดอนุภาคของดินเพื่อทำแผนที่ดินเชิงเลข ในผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ มรดกโลก", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2564, 28 - 30 เมษายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exจิตต์มาศ ถินทิพย์, exศุภลักษณ์ ศิริ, exยุวดี พลพิทักษ์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การระบุเพศนกปรอดภูเขา (Ixos mcclellandii) ด้วยขนนกโดยใช้อณูชีววิทยาเทคนิค", สัมมนาวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 1: ก้าวแรกแห่งคลังทรัพยากร, 24 - 25 กันยายน 2020, ปทุมธานี ประเทศไทย