การทดสอบพันธุ์อ้อยพลังงานเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าชีวมวล