การจัดทำฐานข้อมูลในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำหรับการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม ตำบลท่าข้าม จังหวัดฉะเชิงเทรา