เครื่องคั่วอัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตข้าวเม่าของวิสาหกิจชุมชน