โครงการการพัฒนาศักยภาพการใช้โปรตีนทดแทนจากจิ้งหรีดและฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อประยุกต์ใช้ในอาหาร