การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลสมัยโฮโลซีนตอนปลาย จากหลักฐานซากสิ่งมีชีวิตกลุ่มมอลลัสก์และตะกอนชายฝั่งโบราณในจังหวัดสมุทรสาครเพื่อวิเคราะห์อัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติในอนาคต

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, อาจารย์, exพงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา, "A new microgastropod species, Orbitestella amphaengensis, (Gastropoda: Heterobranchia: Orbitestellidae) from Bangkok clay of Samut Sakorn Province, Thailand", RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY, ปีที่ 69, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2021, หน้า 304-308
Publish Year International Conference 1
2021 inดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, อาจารย์, exพงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา, "HOLOCENE MARINE MICROGASTROPODS FROM BANGKOK CLAY OF SAMUT SAKORN PROVINCE, CENTRAL THAILAND", The 92nd Annual Meeting of the Palaeontologische Gesellschaft, 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2021, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
Publish Year National Conference 1
2021 inดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, อาจารย์, exพงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา, "รายงานแรกของหอยทะเลจิ๋วสมัยโฮโลซีนจากตะกอนดินเหนียวกรุงเทพ จังหวัดสมุทรสาคร ภาคกลางของประเทศไทย", การประชุมวิชาการ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีปกติใหม่: อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย 2021, 21 พฤษภาคม 2021, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย