การวิเคราะห์ทางอุณหพลวัตและการหาจุดเหมาะสมของวัฏจักรกำลังก๊าซ

Publish Year International Journal 2
2022 inดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimal interstage pressures of multistage compression with intercooling processes", Thermal Science and Engineering Progress, ปีที่ 29, ฉบับที่ -, มีนาคม 2022
2021 inดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thermodynamic investigation of intercooling location effect on supercritical CO2 recompression Brayton cycle", JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING AND SCIENCES, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กันยายน 2021, หน้า 8262-8276