การศึกษาความต้านทานสารเคมีของเชื้อรา Phytophthora palmivora สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนในแหล่งปลูกภาคตะวันออกของประเทศไทยและวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรเชื้อราสาเหตุโรคและความสัมพันธ์กับลักษณะความต้านทานสารเคมี