แนวทางใหม่ในการประเมินฮีสตามีนที่สังเคราะห์โดยเชื้อเอนเทอร์โรแบคทีเรียจากการแสดงออกของยีนในสภาวะจริง

Publish Year International Journal 1
2022 inดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย, รองศาสตราจารย์, exรองศาสตราจารย์ ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์, "Identification, Characterization, and Virulence Gene Expression of Marine Enterobacteria in the Upper Gulf of Thailand", Microorganisms, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2022, หน้า 511-1-18
Publish Year National Conference 1
2021 inดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย, รองศาสตราจารย์, exรองศาสตราจารย์ ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์, "รูปแบบความต้านทานสารปฏิชีวนะของเอนเทอร์โรแบคทีเรียในน้ำ ทะเลจากอ่าวไทยตอนบน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย