แนวทางใหม่ในการประเมินฮีสตามีนที่สังเคราะห์โดยเชื้อเอนเทอร์โรแบคทีเรียจากการแสดงออกของยีนในสภาวะจริง