ผลของปุ๋ยเคมี (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทนเซียม) ต่อพลวัตของธาตุอาหารในดิน ไนตรัสออกไซด์ และสมดุลคาร์บอนในดิน