การผลิตเมล็ดพันธุ์และพืชสมุนไพรในโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมและถ่ายทอดเทคโนโลยี