การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสถานภาพปะการังบริเวณกองหินใต้น้ำภายหลังการออกมาตรการคุ้มครองพื้นที่