การพัฒนาระบบสนับสนุนการผลิตสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์