การบริหารความสัมพันธ์ในชุมชนออนไลน์ การมุ่งเน้นการตลาดเชิงสัมพันธ์ ความผูกพันของลูกค้า และความไว้วางใจต่อตราสินค้าที่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2022 inดร.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ, อาจารย์, "Effect of community relationship management, relationship marketing orientation, customer engagement, and brand trust on brand loyalty: The case of a commercial bank in Thailand", Journal of Retailing and Consumer Services, ปีที่ 64, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 10282