โครงการจัดทําระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) สินค้าเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ จังหวัดนครสวรรค์