การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพในพื้นที่ภาคกลาง (โครงการวิจัยย่อย)