ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อ้างอิงดัชนี SET50 และผลกระทบต่อความผันผวน

Publish Year International Conference 1
2021 inดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์, "Derivative Warrants on SET50 Index and Its Comparison with SET50 Index Options", 36th EBES CONFERENCE - ISTANBUL, 1 - 3 กรกฎาคม 2021, Istanbul สาธารณรัฐตุรกี