การรับบุตรบุญธรรม: มุมมองทางเศรษฐศาสตร์

Publish Year National Journal 1
2023 inดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "การรับบุตรบุญธรรม: มุมมองทางเศรษฐศาสตร์", วารสารธรรมศาสตร์, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2023, หน้า 175-197