ความสำคัญของการรับรู้ทางสายตาและการคงความใส่ใจอย่างต่อเนื่อง ในการพยากรณ์ทักษะการบอกชื่ออย่างรวดเร็วในเด็กปฐมวัยชาวไทย