การประเมินทัศนคติผู้ประกอบการในพนักงานระดับเริ่มต้นตามความมุ่งมั่นในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การ