การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบด้วยเทคโนโลยีสีเขียว

  • หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

  • ชุดโครงการ

  • 2564 (2563-2565)

  • inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

  • inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี