การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและการตลาดบนความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาสุขภาพท้องถิ่น ชุมชนลุ่มแม่น้ำปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว

  • หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

  • ชุดโครงการ

  • 2563 (2563-2564)

  • inดร.ชัยณรงค์ ศรีรักษ์, อาจารย์

  • inดร.ชัยณรงค์ ศรีรักษ์, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

Sub Project