การศึกษาภาวะเครีนดออกซิเดชันในเนื้อเยื่ออ่อนของสัตว์น้ำในอ่าวปัตตานี