การบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศอาเซียน

Publish Year International Journal 3
2024 exWanakorn Prayoonwet, exRyosuke Koshimizu, exMitsuhiko Ozaki, exYasuhiko Sato, exTidarut Jirawattanasomkul, inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, "Shear strength prediction for RC beams without shear reinforcement by neural network incorporated with mechanical interpretations", Engineering Structures, ปีที่ 298, ฉบับที่ -, มกราคม 2024, หน้า 117065
2022 inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, exกีรติ นิติโชติ, "Chloride Penetration Behavior of Concrete Made from Various Types of Recycled Concrete Aggregate", Sustainability (Switzerland), ปีที่ 14, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2022, หน้า 2768
2020 inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, exSalila Rakvanich, "Experimental Study on Anode Life and Effective Distance of Sacrificial Cathodic Protection in Reinforced Concrete", Engineering Journal, ปีที่ 24, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2020, หน้า 159-169
Publish Year National Journal 1
2020 exธนณัฏฐ์ อินทร์อำนวย, inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพการซ่อมแซมคอนกรีตด้วยการเย็บด้วยวัสดุต่างๆ", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 31, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 115-127
Publish Year National Conference 3
2022 exวิษณุ สุวรรณมาโจ, inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, "อิทธิพลวัสดุเคลือบผิวเหล็กเสริม ต่อระยะเวลาเริ่มต้นการเกิดรอยร้าวของคอนกรีต อันเนื่องมาจากการกัดกร่อนของเหล็กเสริม", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 27, 24 - 26 สิงหาคม 2022, เชียงราย ประเทศไทย
2022 exสมเจตน์ เขียวขำ, inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, "ผลของสารเชื่อมประสานคอนกรีตกับวัสดุซ่อมแซมคอนกรีตต่อระยะเวลาเริ่มต้นการเกิดรอยร้าวอันเนื่องมาจากการกัดกร่อนของเหล็กเสริม", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 27, 24 - 26 สิงหาคม 2022, เชียงราย ประเทศไทย
2022 exณัฐวุฒิ มณีจันสุข, inดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุของผิวทางที่ลดการลื่นไถลด้วยการยิงลูกเหล็ก", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, 24 สิงหาคม 2022, ชลบุรี ประเทศไทย