การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อใช้ประโยชน์น้ำเสียในประเทศไทย

Publish Year International Journal 3
2021 exVinh Ya, exYao-Hung Chen, exYi-Hsuan Chou, exNatacha Martin, exKwang-Ho Choo, exNaresh Mameda, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exChi-Wang Li a, "Complete Cu removal through Fe(II) mediated decoupling of CuEDTA complexes from simulated industrial wastewaterwith simultaneous precipitation", Environmental Technology and Innovation, ปีที่ 23, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2021, หน้า 101726-1-14
2020 exNatacha Martin, exVinh Ya, exNattapong Leewiboonsilp, exKwang-Ho Choo, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exChi-Wang Li, "Electrochemical crystallization for phosphate recovery from an electronic industry wastewater effluent using sacrificial iron anodes", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 276, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 124234-1-12
2020 exSupaporn Phanwilai, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exChi-Wang Li, exKwang-Ho Choo, "Effect of COD:N ratio on biological nitrogen removal using full-scale step-feed in municipal wastewater treatment plants", Sustainable Environment Research, ปีที่ 30, ฉบับที่ 24, ตุลาคม 2020, หน้า 2-9
Publish Year International Conference 3
2021 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ พันวิลัย, อาจารย์, ex, Pensiri Prachakittikul, ex Suwasa Kantawanichku, "Experiences in the Implementation by using Attached-growth system to Improve Nitrogen Removal Efficiency of Anammox Process", THE 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL ENGINEERING, SCIENCE AND MANAGEMEN, 12 - 13 พฤษภาคม 2021, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exSupaporn Phanwilai, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exChi?Wang Li, exKwang?Ho Choo, "Effect of COD:N Ratio on Biological Nitrogen Removal by full-scale Step-feed in Municipal Wastewater Treatment Plants (case study in Taiwan and Thailand)", 6th International Water Industry Conference 2020, 22 - 23 กันยายน 2020, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
2020 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exJih-Gaw Lin, exLinda Ann Figueroa, "Nitrogen Removal by Anaerobic Ammonium Oxidation (Anammox) Process case study: supernatant from anaerobic digester", The 9th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 7 - 9 ตุลาคม 2020, Chiang Rai อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2020 exทศพล แท่นทรัพย์, exศุวศา กานตวนิชกูร, exกรรณิการ์ สัจจาพันธ์, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "การกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการไนตริเตชันและอนาม็อกซ์ในระบบบึงประดิษฐ์", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 19, 7 - 9 ตุลาคม 2020, เชียงราย ประเทศไทย