การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อใช้ประโยชน์น้ำเสียในประเทศไทย

Publish Year International Journal 8
2023 exThares Srisatit, exChawalit Chaiwong, exSumeth Wongkiew, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Raw Water Sources for Water Supply in Bangkok Metropolitan Administration during Seawater Intrusion Period", Journal of Applied Science and Engineering, ปีที่ 26, ฉบับที่ 11, มีนาคม 2023, หน้า 1631-1644
2023 exAraya Thongsai, exSanthana Krishnan , inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exDavid Gabriel , exDaniel Gonzalez , exSumate Chaiprapat, "Performance and microbial analysis of a fluidized bed membrane bioreactor operated in the partial nitrification and anammox (PN/A) mode for polishing anaerobically treated effluent to industrial discharge standard", Journal of Environmental Chemical Engineering , ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2023
2022 exAraya Thongsai, exChettaphong Phuttaro, , exKanyarat Saritpongteeraka, exBoonya Charnnok, exJaeho Bae, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exSumate Chaiprapat, "Efficiency of anaerobic membrane bioreactor under intermittent liquid circulation and its potential energy saving against a conventional activated sludge for industrial wastewater treatment", Energy, ปีที่ 244, ฉบับที่ partA, เมษายน 2022, หน้า 122556
2022 exJarawee Kaewyai, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exJih-Gaw Lin, exJunko Munakata-Marr, exLinda Ann Figueroa, "A Comparison of Nitrogen Removal Efficiencies and Microbial Communities between Anammox and De-ammonification Processes in Lab-scale ASBR, and Full-scale MBBR and IFAS Plants", International Biodeterioration & Biodegradation, ปีที่ 169, ฉบับที่ -, เมษายน 2022, หน้า 105376
2022 inดร.สุภาภรณ์ พันวิลัย, อาจารย์, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exChi-Wang Li, exKwang-Ho Choo, "Efficacies of Nitrogen Removal and Comparisons of Microbial Communities in Full-Scale (Pre-Anoxic Systems) Municipal Water Resource Recovery Facilities at Low and High COD:TN Ratios", Water (Switzerland) , ปีที่ 14, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2022, หน้า 1-17
2021 exVinh Ya, exYao-Hung Chen, exYi-Hsuan Chou, exNatacha Martin, exKwang-Ho Choo, exNaresh Mameda, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exChi-Wang Li a, "Complete Cu removal through Fe(II) mediated decoupling of CuEDTA complexes from simulated industrial wastewaterwith simultaneous precipitation", Environmental Technology and Innovation, ปีที่ 23, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2021, หน้า 101726-1-14
2020 exNatacha Martin, exVinh Ya, exNattapong Leewiboonsilp, exKwang-Ho Choo, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exChi-Wang Li, "Electrochemical crystallization for phosphate recovery from an electronic industry wastewater effluent using sacrificial iron anodes", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 276, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 124234-1-12
2020 exSupaporn Phanwilai, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exChi-Wang Li, exKwang-Ho Choo, "Effect of COD:N ratio on biological nitrogen removal using full-scale step-feed in municipal wastewater treatment plants", Sustainable Environment Research, ปีที่ 30, ฉบับที่ 24, ตุลาคม 2020, หน้า 2-9
Publish Year International Conference 8
2022 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exJunko Munakata Marr, exLinda Ann Figueroa, "Comparing Bulk Specific Surface Area, Efficacies of Nitrogen Removal, andAbundance of Microbial in full-Scale MBBR and IFAS Municipal Wastewater Resource Recovery Facilities (case study)", Rocky Mountain Water Conference 2022, 18 - 21 กันยายน 2022, Keystone โคโลราโด สหรัฐอเมริกา
2022 exJarawee Kaewya, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Adding Agricultural Waste (Bagasse) on Granular Sludge Formation of Anammox Cultures for Increasing Nitrogen Removal Efficiency", IWA Biofilms 2022, 6 - 8 ธันวาคม 2022, Phuket ภูเก็ต ประเทศไทย
2021 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ พันวิลัย, อาจารย์, ex, Pensiri Prachakittikul, ex Suwasa Kantawanichku, "Experiences in the Implementation by using Attached-growth system to Improve Nitrogen Removal Efficiency of Anammox Process", THE 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL ENGINEERING, SCIENCE AND MANAGEMEN, 12 - 13 พฤษภาคม 2021, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exJarawee Kaewya, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exJih-Gaw Lin, exJunko Munakata-Marr, exLinda Ann Figueroa, "Nitrogen Removal Efficiencies and Microbial Communities Studies of Anammox Process in Lab-scale system and Combine between Partial Nitritation and Anammox Processes in Full-scale Systems", Environmental Technology Annual Conference 33 EEAT' 21, 23 - 24 พฤศจิกายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exTitima Wongphoom , inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exChi Wang Li, "Effects of Caffeine on Nitrogen Removal of Anaerobic Ammonium Oxidizing Bacteria", Environmental Technology Annual Conference 33 EEAT' 21, 23 พฤศจิกายน 2021 - 24 มกราคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exAkihiko Terada, "Excess Sludge from Municipal Wastewater Treatment Disposal and Management", The 6th EnvironmentAsia Virtual International Conference , 20 - 21 ธันวาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exSupaporn Phanwilai, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exChi?Wang Li, exKwang?Ho Choo, "Effect of COD:N Ratio on Biological Nitrogen Removal by full-scale Step-feed in Municipal Wastewater Treatment Plants (case study in Taiwan and Thailand)", 6th International Water Industry Conference 2020, 22 - 23 กันยายน 2020, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
2020 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exJih-Gaw Lin, exLinda Ann Figueroa, "Nitrogen Removal by Anaerobic Ammonium Oxidation (Anammox) Process case study: supernatant from anaerobic digester", The 9th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 7 - 9 ตุลาคม 2020, Chiang Rai อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2020 exทศพล แท่นทรัพย์, exศุวศา กานตวนิชกูร, exกรรณิการ์ สัจจาพันธ์, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "การกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการไนตริเตชันและอนาม็อกซ์ในระบบบึงประดิษฐ์", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 19, 7 - 9 ตุลาคม 2020, เชียงราย ประเทศไทย