การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และสุขภาพของเครื่องมือในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำดื่ม