การบริหารจัดการขยะพลาสติกเชิงพื้นที่: การจัดการขยะพลาสติกแบบครบวงจร

Publish Year International Journal 5
2024 exรุจยา ประทีป ณ ถลาง, inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Influencing factors of microplastic generation and microplastic contamination in urban freshwater", Heliyon, ปีที่ 10, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2024, หน้า 1-13
2024 exRutjaya Prateep Na Talang, exWarangluck Na Sorn, inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Alternative crop residue management practices to mitigate the environmental and economic impacts of open burning of agricultural residues", Scientific Reports, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2024, หน้า 14372
2022 exRutjayaPrateep Na Talang, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Comparative analysis of environmental costs, economic return and social impact of national-level municipal solid waste management schemes in Thailand", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 343, ฉบับที่ -, เมษายน 2022, หน้า 131017
2022 exSiriporn Pradit, exPrakrit Noppradit, exPanisara Jitkaew, exKarnda Sengloyluan, exThawanrat Kobkeatthawin, exAraf Laerosa, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Heavy Metal Contamination and Ecological Risk Assessment in the Sediment Cores of the Wetlands in Southern Thailand", Journal of Marine Science and Engineering, ปีที่ 10, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2022, หน้า 1-13
2021 exPrateep Na Talang, R., inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Environmental and financial assessments of open burning, open dumping and integrated municipal solid waste disposal schemes among different income groups", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 312, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2021, หน้า 127761
Publish Year National Conference 2
2024 exFauzul Rizqa, inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Microfibres shedding from polyamide fabric by sequent washing process", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62 , 5 - 7 มีนาคม 2024, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exณัฐพล ยิ่งศักดา, inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกจากการเกษตรของประเทศไทยด้วยวิธีการกา หนดเป้าหมายบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Target)", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒ “๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”, 18 - 20 พฤษภาคม 2022, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย