การประเมินความสูญเสียอาหารผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อและไข่ไก่ เพื่อหามาตรการลดความสูญเสียโดยตลอดห่วงโซ่คุณค่าและรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อที่ 12.3.1