การพัฒนาระบบการผลิตพญายอที่ดี มีมาตรฐาน เพื่อใช้ประโยชน์เชิงการค้า

  • หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

  • ชุดโครงการ

  • 2563 (2563-2564)

  • inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์

  • inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์