การใช้ประโยชน์ผงสกัดพรีไบโอติกจากสับปะรดส่วนเศษเหลือทิ้งในผลิตภัณฑ์อาหารกระบกวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เจลสีสับปะรดเสริม พรีไบโอติกต้นแบบ