การสกัดสารกลุ่มพรีไบโอติกจากสับปะรดเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร