การพัฒนาสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียของพอลิเมอร์ชีวภาพคอมโพสิตสำหรับใช้เป็นวัสดุสำหรับการพิมพ์สามมิติเพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์

Publish Year International Journal 1
2021 exAnchan Khankhuean, exWantana Kuratsameethong, exSomtop Santibenchakul, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exMasataka Sugimoto, exNatee Srisawat, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Oriented ZnO nanoflowers obtained after calcination of electrospinning poly(vinyl alcohol)/zinc oxide/zinc acetate composite mats", South African Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 37, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2021, หน้า 179-185
Publish Year International Trademark 2
2023 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "วัสดุต้านเชื้อแบคทีเรียและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2023
2023 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการผลิตเส้นใยดอกไม้นาโนซิงค์ออกไซด์ (ZnO nanoflowers)", มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.), 2023