พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

  • หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

  • ชุดโครงการ

  • 2563 (2563-2564)

  • inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์

  • inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์

Sub Project